POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÁzÀ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É 4 eÉÆvÉ MlÄÖ 17 UÁæA, ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ , vÀA©UÉ , PÀÄAPÀÄA ¥ÀAZÀ¥Á¼À, UÁè¸À, ¤Ã¯ÁAd¯Á, DgÀw vÀmÉÖ »ÃUÉ J®è ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 2-1/2 PÉ.f. MlÄÖ CAzÁdÄ ` 80,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- »ÃUÉ MlÄÖ ` 1,37,500/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.