POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 July 2010

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆç ºÀ¼Éî ¸Á|| wÃxÀð vÁ|| D¼ÀAzÀ f¯Áè || UÀÄ®§UÁðEªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2010 gÀAzÀÄ ¥sÀgÀºÀvÀ¨ÁzÀ £À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ¼Éî EvÀ¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzsÀ dUÀ£ÁßxÀ JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝ£ÀÄ CAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ jAUï gÉÆÃqï zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀÖvÉæ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ¤UÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ E¯Éè E½zÀÄ §¸ÁÖöåArUÉ ºÉÆV HjUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ C®èzÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè £À£Àß ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 10.07.2010 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÀÅAmÁV ¢£ÁAPÀ 22.06.2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀjªÀvÀð£É DVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 30.06.2010 gÀAzÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÉÆãïªÀiÁr ºÉý ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É.

¨ÉÊPÀ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÁªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æ «oÀ® vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÉÆÃUÀgÀSÉÃqÀ ¸Á: QÃmÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 ºÉZï: 0937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä UÁ¼ÉêÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ CªÀgÁzÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À C½î ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 50 1243 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀAzÁgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¸Á: ±ÀºÁ§eÁgÀ EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥ÀqɬĹzÀÝjAzÀ «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀ¬ÄUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ «oÀ® EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀgÁ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ý£ï ¸Á: AiÀiÁzÀįÁè PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-07-10 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ E½zÉ£ÀÄ, C°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CmÉÆÃjPÁë ¹UÀzÀ PÁgÀt jAUÀ gÉÆÃqÀ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ, E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ®¤AiÀÄ jAUÀgÉÆÃqï gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ 04 d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA:PÉJ:02, eÉ.J:6854 ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄAqÁ JQÖªÁ £ÀA§gï UÉÆwÛ¯Áè, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ, C°è £À£ÀUÉ 04 d£ÀgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ, M§â£ÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ, E§âgÀÄ ªÀÄZÀÄÑ vÉÆÃj¹, " vÉÃgÉ ¥Á¸ï PÁå ºÉÊ zÉà CªÁeï £À» PÀgÀ£Á '' JAzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ MzÀÄÝ £À£Àß eÉé¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:1200 C.Q. 1,000/- QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqï PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¤AUÀzÀ½î ¸Á: ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÉÆlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á« vÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ°è EzÀÝ÷ eÁ° VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÉñÀ VqÀ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PɽzÀÝPÉÌÉ ªÀĺÉñÀ ¤AUÀzÀ½î, ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀzÀ½î PÀÆr §AzÀÄ eÁ° VqÀªÀÅ PÀrAiÀÄÄvÉÛªÉ ¤£ÀUÀÆ PÀrAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆÀqÀ° JwÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ£ÀÄ DUÀ vÀ¦à¹PÉƼÀ®Ä PÉÆqÀ° vÀÄA§Ä §rzÀÄ §®UÉʪÀÄÄAUÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ 2.ZÀAzÀæ¨sÁUÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ 3.±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁå ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.