POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ Q±À£À gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB PÀ®ÆäqÀ ªÉÆãÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ vÁBfBUÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ¬Ä gÀªÀiÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ, RÆ§Ä vÀAzÉ ©üêÀįÁ, ¸ÉêÀÅ vÀAzÉ ©üêÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ¸ÁB zÀħĮUÀÄAr vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦:13, n:6807 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁð¢AzÀ zÀħ®UÀÄArUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ QtÂÚ¸ÀqÀPÀ UÁæªÀÄzÀ zÁn ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ, UËvÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ «gÀÄzsÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á:¨ÉÆüɪÁqÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 J¸ï 8076 £ÉßÃzÀÝgÀ°è UÀÄAqÀUÀÄwðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥À®ìgï UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹, DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, UÁAiÀÄ¥Àr¹ £À£Àß §½ EzÀÝ 6 UÁæA§AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï, ¸Áå®j mÉÆÃPÀ£ï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.800/- »ÃUÉ MlÄÖ 6800/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.