POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä FvÀ£ÀÄ ZÉÃvÀ£À AiÀÄÆxÀ ¥sÉÆÃgÀA ±Á¯ÉAiÀÄ°è 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢|| 25-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. D ¢£À £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÉÄÃn ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¢:28-01-11 gÀAzÀÄ vÉÆ£À¸À½î [J¸À] zÀ°ègÀĪÀ eÉÊ CA©PÁ zÁ® «Äî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÁ®«Ä¯ïzÀ ¸À®ÄªÁV Ej¹zÀ 17 aî vÉÆUÀj CAzÁdÄ 68,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Áà ªÉÄÃvÉæà ¸Á|| eÉqï.¹.¹. PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨sÁzsÀ gÀªÀgÀÄ, ¤£Éß ¢: 27-1-11 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸À줯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ²æà NA ¸Á¬Ä ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) ¯Áå¥ÀmÁå¥À ªÀÄvÀÄÛ ¹.r.gÉÆêÀiï 2) J¸ï.n.r ªÀIJãÀ 3) r.«.r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ 4 4) ¹.rUÀ¼ÀÄ 5) ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 4 »ÃUÉ MlÄÖ 34,500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vɼÀV£ÀzÉÆrØ ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 27 gÀ 3 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÁªÀÅ vÉÆUÀj ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÉÆUÀj ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 3 JPÀgÉ vÉÆUÀj ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV CAzÁdÄ gÀÆ. 50000/- £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.