POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ CAf¹ ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 14-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄd£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÉêÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì PÉJ 32 « 1781 UÁr ªÉÄÃ¯É £ÀAzÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ L.N.¹. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ CªÀgÀ §½ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀÄ 95016353447 C:Q: 1000 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì PÉJ 32 « 1781 C:Q: 45,000 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 51,000 gÀÆ. . d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 13-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ°ªÀĤ ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1) UÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2) gÀÄzÀæAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: E§âgÀÆ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉ AiÀiÁPÉ? dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌÌÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.