POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ÃªÀAiÉÆÃV vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| ¨sÀAPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ n.«.J¸ï.JPÀì¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ 32 « 9490 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ C®¸ÁÖªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ QæÃqÁAUÀt gÉÆÃr£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ 32/2597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æêÀÄw gÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| dªÀ¼ÁUÁ[©] gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉUÁV ¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, F ªÀµÀð vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀ ©wÛzÀÄÝ vÉÆUÀjAiÀÄÄ CwªÀÈ¶× ªÀÄ¼É DV vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁ¼ÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼É £Á±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ. F ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.