POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀiÁAUÀ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²ªÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀ PÀnÖAUÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ «£ÁBPÁgÀtªÁV £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÀÄð¨sÁµÉUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¤A§UÁð oÁuÉ :²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| AiÀļÀ¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀnAUï ±Á¥À£À ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CªÉÆÃX @ ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N UÉ ºÉÃUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ §A¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ w«AiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

30 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:29-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÀiÁ®UÀwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀȵÀÚ¥Áà PÀgÀuÉPÀgÀ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ r.J¸À.J¸À. ¸À«Äw avÁÛ¥ÀÆgÀ ±ÁSÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¦rM ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÀUÀ¥Áà EvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ ²¹Û£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

29 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä FvÀ£ÀÄ ZÉÃvÀ£À AiÀÄÆxÀ ¥sÉÆÃgÀA ±Á¯ÉAiÀÄ°è 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢|| 25-01-11 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. D ¢£À £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÉÄÃn ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¢:28-01-11 gÀAzÀÄ vÉÆ£À¸À½î [J¸À] zÀ°ègÀĪÀ eÉÊ CA©PÁ zÁ® «Äî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÁ®«Ä¯ïzÀ ¸À®ÄªÁV Ej¹zÀ 17 aî vÉÆUÀj CAzÁdÄ 68,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Áà ªÉÄÃvÉæà ¸Á|| eÉqï.¹.¹. PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨sÁzsÀ gÀªÀgÀÄ, ¤£Éß ¢: 27-1-11 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸À줯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ²æà NA ¸Á¬Ä ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) ¯Áå¥ÀmÁå¥À ªÀÄvÀÄÛ ¹.r.gÉÆêÀiï 2) J¸ï.n.r ªÀIJãÀ 3) r.«.r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ 4 4) ¹.rUÀ¼ÀÄ 5) ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ 4 »ÃUÉ MlÄÖ 34,500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vɼÀV£ÀzÉÆrØ ¸Á|| ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 27 gÀ 3 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÁªÀÅ vÉÆUÀj ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÉÆUÀj ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 3 JPÀgÉ vÉÆUÀj ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV CAzÁdÄ gÀÆ. 50000/- £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

28 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÁf vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ G¥À¼ÁAªÀPÀgÀ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢||26-01-11 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢|| 27-01-11 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ RqÉ 2) 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 3) 8 UÁæA£À 2 ¨ÉAqÉÆðUÀ¼ÀÄ 4) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnUÀ¼ÀÄ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 46,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

27 January 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà Ct«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á|| ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥À®ìgÀ UÁr £ÀA: PÉJ-34 PÀÆå-9275 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®è¨É£ÀÆßgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : ²æÃ. gÀªÀÄeÁ£À±Á vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆâ£À¸Á§ ªÀÄPÁ£ÁzÁgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ §½AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¢éZÀPÀæ ªÁ.£ÀA. PÉ.J-32 JPÀì-4154 ZÁ®PÀ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÀÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÀPÀð ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ UÁr £ÀA. PÉ.J-32 Dgï-5565 C||Q|| 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d°Ã¯ï ¨ÉPÀjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

26 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸Á|| zÀÄUÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ|| ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀAV £ÁUÀªÀiÁä ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Áà ªÉÆV° ¸Á|| PÉÆvÁÛ¥À°è UÁæªÀÄ vÁ|| ¸ÉÃqÀA EvÀ£ÀÄ eÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

25 January 2011

GULBARGA DISTRICT

F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «eÉÃvÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ :-

¥sÁgÉãÀ ¸À«ð¸ï aãÁ F ªÉÄïï zÀÆgÀªÁt ¸ÀA: 0086-1587694141 gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉæöÊeï CªÁqÀð £ÉÆÃn¦üPɵÀ£ï CAvÁ ªÀiÁ»w PÀ¼ÀÄ»¹ CªÉÄjPÀ£À qÁ®gÀ 750,000/- vÀªÀÄä KeÉAlgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ¤ÃrzÀ°è ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖzÀ £ÀA§gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄUÉ JgÀqÀ£É zÀeÉð MlÄÖ §ºÀĪÀiÁ£À CªÉÄjPÀ£À qÁ®gÀ 40,650,000/- CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «eÉÃvÀgÀÄ CAvÁ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ eÁ® PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EAvÀºÀ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. UÉ ªÉÆøÀ ºÉÆÃV ªÀAZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ F PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

24 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À ªÀÄÄZÁ¯É ¸Á: ªÉÆ«ÄãÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀ J.¹. ªÀĶ£ï »A¢£À C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ©ât ZÁ° ªÀÄÄjzÀÄ 1 J.¹.ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï (OlqÉÆgÀ) CAzÁd 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß J.¹. ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

22 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ ±ÀºÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ¸Á|| ªÀÄPÁÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA.f.gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.32 7875 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ºÉÆqɧr ªÀiÁr £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ. , MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, a®ègÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 7,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ¢|| 20-01-11 gÀ gÁwæ Rt PÁAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Áà SÁå¸Á E£ÀÆß ¸ÀAUÀqÀ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÉÃgÀÆgÀ(©) vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

21 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw, »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨÁµÀ ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¼ÀvÀ£ÀPÉÌAzÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ. vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĨsÁ±À EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉ D ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü CAvÁ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ E£ÀÆß 4-5 d£À ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ «µÀ PÀÄr¹, ºÀtzÀ D¸ÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

20 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :
²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á|| zsÀ£ÀéAvÀj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼Á PÀĪÀiÁj GµÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-01-2011 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. (PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ;- JvÀÛgÀ 5
' 3", GzÀÝ£É ªÀÄÄR, ¨É¼Àî£ÉAiÀÄ ªÉÄʧtÚ , ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ. §®UÀ®èzÉ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ. ©½§tÚzÀ CzÀgÀ°è UÀįÁ© ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ZÀÄPÉÌAiÀÄļÀî ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É , PÀ£ÀßqÀ , »A¢ , EAVèõÀ ¨ÁµÉ §gÉAiÀÄ®Ä NzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.)

ºÀÄqÀUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:
²æà CºÀªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¸Á|| ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ U˸À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. ( ºÀÄqÀUÀ£À ZÀºÀgÉ ¸ÁzÀPÀ¥ÀÄà §tÚ, vɼÀî£ÉAiÀÄ zÉúÀ ªÀ|| 16 ªÀµÀð JvÀÛgÀ|| 5
'8'' §®¨sÁUÀzÀ ¨sÁ¬ÄUÉ ¥ÁågÀ¯Éʹ¸ï DVgÀÄvÀÛzÉ. GzÀÄð ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¤Ã° fãÀì ¥ÁåAl PÉA¥ÀÄ ZÉPÀÌ ±Àlð, PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.)

19 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :²æÃ, «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÀ«AzÀæ ªÀĺÁd£À ¸Á|| £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-16.01.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÀªÀÄÆå¤PɵÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ¥sÀvÁæUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁ¥À, 20 ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆÃ£ï ªÉÄêÉÆj PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, 15 j¥ÉÃjUÁV §A¢zÀÝ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 32,000/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.²æãÁxÀ vÀAzÉ ¢Ã¥ÀPÀ vÉîÌgï ¸ÉÃPÀë£ï D¦üøÀgï, eÉøÁÌA, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-01-2011 ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ²æÃ. ±ÁAvÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀÝ¥Áà PÀįÁ® ¸Á|| gÉÆÃqÀ QtÂÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 69/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀA¥À¸ÉmïUÉ 4 PÀA§UÀ¼À C¼ÀvÉAiÀÄ 4 J¼É C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï «zÀÄåvï ªÉÊgï CAzÁdÄ gÀÆ. 20,000-00 ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÉ.

18 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ : ²æÃ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀdÓ£ï ¸Á: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj ©¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦Ã¸ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlqÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉƯÁgÀ ¥É£Á¯ï gÀÆ.20000=00 ªÀiË®åzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

ZËPÀ oÁuÉ :
²æÃ, ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zÁªÀiÁ ¸Á||D¹Ã¥sÀ UÀAd UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-J¸ï-5926 gÀÆ.38000 ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ²æÃ.ªÉAPÀmÉñÀ ¹ PÁA§¼É, ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, PÀÄ.ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÀÄ qÁ|| ±ÉÃRgÀUËqÀ ¥Ánî ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ VjñÀ C¯ÁÖç¸ËAqÀ gÀªÀgÀ°è PÁ¬Ä¯É ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½ÃUÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀzÉ £À£ÀVAvÀ »AzÉ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß KPÉ ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

eÉêÀVð oÁuÉ: ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ¸Á:ªÀÄÄqÀ§Æ¼À vÁ:±ÀºÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉJ-32-J¯ï-7924 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉêÀVð-¹AzÀV gÉÆÃr£À gÁåªÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÉÆgÀ« ¸Á :ºÀÆ«£À¨Á« gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆ®«gÀĪÀ zÉëAzÀæ §rÃUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ ±ÉÃjPÁgÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ F ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀgÉ C£ÀÆPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ¤UÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

14 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

eÉêÀVð oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀgÀªÁ¼ÀPÀgï ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ JA.J¸À.L.J¯ï ªÉÊ£À ±Á¥ï ¢£ÁAPÀ: 12-01-2011 gÀAzÀÄ vÉgÉzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ gÁwæAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. ` 28,540/- gÀÆ¥Á¬Ä mÉç¯ï qÁæzÀ°èlÄÖ CAUÀr ±ÉÃlgï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É. ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ CAUÀr vÉgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ mÉç¯ï qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. ` 28540/- ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀįÁ§gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÁgÁªÀÄ ªÀiÁ° EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 52.000/- PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

13 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ²æñÉÊ® £ÀUÀgÀ ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOl §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ ¥Àæ¢Ã¥À D¼ÀAzÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ¤°è¹zÀ £À£Àß ºÉÆgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA. PÉJ 32 PÀÆå 492 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ²ªÀÅ¥ÀÆgÀ ¸Á|| AiÀiÁUÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ FUÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Àì¥Àà UÀÄqÀÆgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀ¼À CvÉÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, £Á¢¤ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè ¸ÉÃj PÁ¼ÀªÀÄä½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä §¸Àì¥Àà¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¢|| 11-01-11 gÀAzÀÄ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £Á¢¤ MnÖUÉ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

12 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ D®ÆgÀ ¸Á|| ¤Ã®ÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¤Ã®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢: 11-01-11 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀļÀ¸ÀAV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3-4 d£ÀgÀÄ
§AzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÁ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀiÁr¹zÀ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉzÀj¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 1) 50UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À®ºÁgÀ 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 3) 10UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 2,09,000/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

11 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

£ÉïÉÆÃV oÁuÉ :²æÃ, wgÀĪÀÄ®gÁªÀ vÀAzÉ VÃjgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| PÀ®ÆègÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ, ²æà zsÀgÉ¥Áà ªÀįÉèÃzÀ ¸Á|| PÀ®ÆègÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ, ªÀÄzsÁåºÀß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀUÀtUÀ¼ÀÄ ` 24,000-00 ªÀiË®åUÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉïÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

10 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀĪÀiÁä¤ ¸Á: ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ` 52,800-00 ªÀiË®åzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÀ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

09 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

C¥ÀgÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw eÁ£À«.J¸ï.©gÁzÀgï UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ¸Á|| ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªÀ PÀ¨Ár £ÀA 6-2 £Éà PÁæ¸ï ¥ÀÄgÀ¯Émï D¦üÃ¸ï ¸ÉÃjPÁgÀ ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥Á¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sÀ.¹ PÉÆÃlð UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

08 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÁQÃgÀ±ÀºÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÀºÁ zsÀgÀªÉñÀ ¸Á: n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ²æà gÁuÉñÀ¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß n«J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ 32 J¸ï 9741 CAzÁdÄ ` 16000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ºÀgÀÄ vÀAzÉ §zÀÄÝ ¸Á|| MAnaAvÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Àl¥Ár £Á¯ÁzÀ ¤Ãj£À°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

07 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
:²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á|| gÀAdtV UÁæªÀÄ vÁ|| eÉêÀVð f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQøÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃrUÉ CmÉÆà ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ CAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä §mÉÖUÀ½UÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä JqÀUÉÊ ªÀÄUÀήzÀ aîzÀ°è EgÀĪÀ
` 60,000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà «±ÀégÁzsÀå vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¸ÀvÀåA¥ÉÃoÀ ¸Á|| ªÀĺÁ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ gÁwæ 8.30 ¦JªÀiïPÉÌ eÉêÀVð PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯É £À£Àß vÀ¯ÉUÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë ¸ÀgÀ 18 UÁæA ` 30,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¯Á® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£À© ¸Á || zÉêÁ £ÀUÀgÀ ºÀ¼É eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀdªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 2,00,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

04 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ,»ÃgÀUÀ¥Áà vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Áà ¥sÀæ§ÄUÉÆüÀ ¸Á|| ©¯ÁéqÀ(PÉ) UÁæªÀÄ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ®ZÀÑ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAwUÁV PÉgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ©¯ÁéqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉJ.32.nDgï.12133 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ :²æÃ, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ªÀiÁ®PÀgÀ ¸Á: UÀAeï KjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw vÀļÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄAmÁt gÀªÀgÀÄ UÀAd §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ SÁ£ÁªÀ½¬ÄAzÀ PÀ¸À ZÉ®è®Ä gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ PÉJ-32 JPïì-1082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

03 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ :²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀªÁét ¸Á|| ²gÉÆýî vÁAqÁ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀ ºÁQ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà ºÉƸÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ²gÉÆýî AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ Nl ºÁQgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÁAqÁzÀ d£ÀgÀÄ Nl ºÁPÀzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr¢ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 21-11-10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉÛAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ £À°è¹zÀÝ £À£Àß DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.32 J. 1577 Dgï.n.N £ÀA. 3774 CAzÁdÄ ` 75,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ §qÀzÁ¼À ¸Á|| ¤A¨Á¼À gÀªÀgÀÄ, ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀtÚ ²UÀgÀPÀAn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £À£Àß ªÀiÁ°ÃPÀ£À ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸À¯ÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà C§Äݯï SÁzÀgï f¯Á¤ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¸Á§ SÁf ¸Á|| CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ eÉÃgÀlVAiÀÄ°è DUÉÆæà Jeɤì CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä CgÀ¼ÀUÀÄArUÉ ºÉÆÃV ¢: 02-01-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PËAlgÀzÀ°ènÖzÀÝ ` 20,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

02 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ. ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà £ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| w®PÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.01-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è, frJ «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánïï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸ÀgÀqÀV, ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr L.©.¦ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸À¥sÁjzÀ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ J¼À£ÀÆgÁ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt : 

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀV ¸Á|| gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj DqÀ½vÀ C¢üPÁj ºÀªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀÄ, gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj UÉÆÃzÁªÀÄzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ, ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼À ªÉÄïɠgÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì JAzÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ bÁªÉ EgÀĪÀ MlÄÖ 153 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ
:²æÃ.«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁeÁ ¥Ánî, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¢µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ G¥ÁzÀå, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¤«ÄvÀå CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ a«Ää ªÉÄÊUÉ Gj ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

01 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æêÀÄw ¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀ¥Á¸É ¸ÁB gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ E¤ßvÀgÀ GqÀÄUÉÆgÉ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, E£ÀÆß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ UÀAqÀ ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.