POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zsÀĪÀ¤ ¸Á|| ¥ÉÃoÀ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÁj ±À§Ý PÉý §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.