POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 August 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :

²æÃ.¥Àæ±ÁAvÀ¹AUï vÀAzÉ Q±À£À¹AUï ¸Á||JªÀiï.© £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:20/08/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ32-J¸ï 5666 «ÄÃgÁ ¸ÀÆnAUï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃV gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.