POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ Z˺Àt ¸Á|| ±ÁA¥ÀÆgÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 qÀ§Æè 7357 £ÉÃzÀÝPÉÌ 1) gÀ« vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ 2)gÀ« vÀAzÉ ªÁ®Ä ¥ÀªÁgÀ 3) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ ` 15000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á|| eÉÊ£À UÀ°è D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, ¹zÀݧ¸ÀªÉ±ÀégÀ PÀȶ PÉÃAzÀæ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ£À ¯ÁPÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü vÀÄA©zÀ qÀ©âUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ` 1,97,050/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ªÀÄÄZÀÑSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß CPÀ̼À ¥ÀgÀ ªÀ»¹ £À£ÀUÉ ¨ÉʬÄÛAiÀiÁ CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï ¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.