POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢£ÁAPÀB 17-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¹zÀÝuÁÚ ZË® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 29-ºÉZï-157 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zsÀÄvÀÛgÀUÁAªï UÁæªÀÄPÉÌ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ¢AzÀ vÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ zÁn ¹r«Är ºÀ¼ÀîzÀ E½eÁj£À°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 30/6244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ vÀgÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¹zÀÝtÚ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ZË¯É EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ mÉÊjUÉ ¹QÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ lAlA ZÁ®PÀ £ÀA PÉ-J-33-1648 ¸Á: PÁqÀªÀÄUÉÃj vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-4-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß ªÀįÁè¨ÁzÀ ¢AzÀ CA§gÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ lAlAPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÁgÀ£ÀÆgÀ ¸Á: PÀļÀUÉÃj vÁ: eÉêÀVð    EªÀgÀ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
:²æà VÃj¸Áé«Ä ¥ÀªÁígÀ ¸Á: ²§gÀPÀmÁÖ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32 J 9573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß Rt PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå eÉêÀVðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉÆ£À¸À½î zÁn ¸ÀAUÀuÁÚ ªÀÄqÀUÀÄzÉÝ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÝjAzÀ §® PÀuÉÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV MvÁ۬Ĺ ºÉtÚªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀĪÀiÁj gÁ¢üPÁ EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ mÁmÁ ¥ÉÊ£Á£ÀìUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ mÁmÁ ¥ÉÊ£Á£ïì UÀÄ®âUÁð PÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¥ÉÊ£Á£ïì §Azï EgÀÄvÀÛzÉ. gÁ¢üPÁ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw PÀÆr ¸ÀA§AzÀPÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. EAzÀÄ ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÉÌ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ EªÀ½UÉ £ÀªÀÄÆägÀ ®PÀ£ï vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á® @ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ PÁæ¸À ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̽AzÀ ºÀ¯Éè :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 17-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1.¸ÀĤ¯ï vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, 2.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| E§âgÀÆ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð. ªÀÄPÀ̽§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀgÉ ºÉÃUÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄPÀ̽§âgÀÆ MnÖUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, CªÁZÀå¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.