POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà zÉñÁ¬Ä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¸Á|| §VÎ KjAiÀiÁ eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, ¢: 29-04-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA® £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAw ¨ÉÆÃgÀªÉî¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀtÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¤£ÀUÉ gÀfÃAiÀiÁ£À ¥ÉÆÃmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÀÆ vÀgÀ¯Áè CAvÁ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ±ÀgÀtÄ«£À ºÉAqÀw ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw, CtÚ ºÀtªÀÄAvÀ, CwÛUÉ ,¸ÉÆ¸É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ±ÀgÀtÄ  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.