POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

17 September 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 16-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà FgÀ¥Àà ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸Á: eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ ¹AzÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁUÀtUÉÃj¬ÄAzÀ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀtUÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ¸ÁÌçgÀ¦ÃAiÉÆ £ÀA 30-4789 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀ¥Àà ¸ÀºÀ ²PÀë¤UÉ vÀqÉzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 15-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ. PÀ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; ElUÁ vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ªÁQAUÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ. ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁºÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀÄ ¸Á; ElUÁ vÁ;eÉêÀVð EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁå£ïì¯ïè ªÀiÁrAiÀiÁ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 16-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÊgÀUÉÆAqÀ ¸Á: £ÀgÉÆÃuÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32 AiÀÄÄ-0928 UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ £ÀgÉÆÃuÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀqÀUÀAa ¸À«ÄÃ¥À 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÁPÀÄ ºÀaÑ CAf¹ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ ªÀÄvÀÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 17000 = 00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.