POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 November 2009

GULBARGA DISTRICT CRIME REPORTS

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:16-04-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĪÀÄvÁeï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå ¦.¹;246/09£ÉÃzÀÄÝ EAzÀÄ ¢:11-11-09 gÀAzÀÄ PÉÆÃl𠦹:681 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:107/09, PÀ®A:366,366(©), 367, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 11/11/09 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf EAUÀ¼É ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10, 11/11/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £À£Àß QgÁuÁ CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3,000/-, ªÀÄvÀÄÛ ©r, ¹UÀgÉÃmï, CQÌ, EvÁå¢ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ.6,000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 10/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.ªÀĺÀäzÀ eÁºÉÃzÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ|| 38, G|| ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄÄ|| ¥ÀAeÁ zÁ® ªÀÄvÀÄÛ D¬Ä¯ï EAqÀ¹ÖçÃeï ¥Áèmï £ÀA:18 © PÀ¥À£ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09, 10/11/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ZÁé¬Ä¸ï CAUÀrAiÀÄ D®Æ¨ÁèPï PÀ®Äè MqÉzÀÄ ¥ÀvÁæ¸ï JwÛ CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 09 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸Émï »ÃUÉ MlÄÖ 23,980/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

PÀÄSÁåvÀ CAvÀgÀ f¯Áè ªÀÄ£É PÀ¼Àî£ÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ®PÀëPÀÆÌ C¢üPÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À ªÀ±À.

©.J ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À L.¦.J¸ï J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð £À£Àß ºÁUÀÄ ©.«í. AiÀÄ®è¥Àà C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀÄgÀ «ÃuÁ r.J¸ï.¦ (J) G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÁzÀ ©.eÉ. ²gÀÆgÀªÀÄoÀ ¦.L ¦üAUÀgï ¦æAmï ºÁUÀÄ ²ªÀzÉêÀ ¸Áé«Ä ¦.J¸ï.L ¦üAUÀgï¦æAmï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ MzÀV¹zÀ DgÉÆævÀ£ÉƧâ£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ, DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÀ ²æà «í. ®PÀëöäAiÀÄå ¦.L C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÄ £À£Àß f¯Áè «±ÉõÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, UÀÄgÀıÀgÀt, zÀ¸ÀÛVgÀ, «oÀׯï, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, ¹zÁæªÀÄ¥Àà, CtÚ¥Àà, ªÉÆúÀ£À, C±ÉÆÃPÀ, ±À²PÁAvÀ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ §AqÉ¥Àà vÀAqÀzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ @ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀ|| 25, ¸Á|| ºÉÆ£Àß½î, vÁ||f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ, FvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-09jAzÀ 04-11-09gÀ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£À ¸ÀĽ«UÁV ±Àæ«Ä¹, ¢£ÁAPÀ 04-11-2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.r.JªÀiï qÉAmɯï PÁ¯ÉÃeï JzÀÄjVgÀĪÀ CPÀëAiÀÄ ¨Ágï & gɸÁÖgÉAmï JzÀÄgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À vÀAqÀzÀ C¢üPÁj ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-45 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆAqÁUÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è£À F MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀUÀ¼ÀÄ, C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt, ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è£À MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹, ¥ÉưøïªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÀÆ C¢üPÀ ªÀiË®åzÀ CzsÀð PÉ.f §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ, UÉÆÃPÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.