POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

24 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23.12.2010 gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÀZÉÃj »AzÀÄUÀqÉ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ©zÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢ÝzÀÄ C£ÀĸÀj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀÄ §tÚzÀ ZËPÀr ±Àlð, §ÆzÀÄ PÀ®gÀzÀ ¥ÁåAl UÉgÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©½ ªÀÄvÀÄÛ PÀj «Ä²æÃvÀ PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ, CvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 50 EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀtzÀ ¤eÁA±À w½AiÀÄĪÀzÀPÁÌV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃðAiÀiÁV ¦.J¸ï.L ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.