POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á½ ¸Á: ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 32 Dgï 4918 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¼À§nÖ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ¢AzÀ §¼À§nÖ UÁæªÀÄPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA: 218 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà ¨ÉÃPïæ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ GlÖ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¢£À UÁ°AiÀÄ°è ¹QÌzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà PÉÆrè ¸Á: UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ ²ªÀgÁd ¨ÉlÖzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀ eÉÆvÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ FUÀ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É E§âgÀ°è ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀzÉà ¸ÉÆ¸É ¥ÉæêÀiÁ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸Áj PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-05-2010 gÀAzÀÄ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ PÉÆlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-05-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd, ¨Á§Ä, NA¥ÀæPÁ±À, ºÉÆ£Àß±ÉlÖ¥Àà, dUÀzÉë EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîègÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà SÁeÁ ªÀĺÀäzÀ ¸Á:«Ä®èvÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ RªÀÄgÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ¥sÀAPÀë£ï ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ªÀÄUÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉzÀj¹zÁUÀ ªÀiÁªÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ¹¢ÝQ E§âgÀÄ PÀÆr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ K£ÁzÀgÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÁzÀ ªÉÆìÄÃd ºÀĸÉÃ£ï ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÁqÀð £ÀA.5 RªÀÄgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÁUÀ ¸Á©ÃgÀ CªÀÄgÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¥Á°PÉAiÀÄ ¹.¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 37 «ÄÃlgï GzÀÝ 3.75 «ÄÃlgï CUÀ® ¸ÀA¥ÀÆtð gÀ¸ÉÛ £Á±À¥Àqɹ ¤ªÉñÀ£À PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 3 ®PÀë 75 ¸Á«gÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.