POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 September 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ±É¼ÀV ªÀ:10 ªÀµÀð, ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 4 £ÉÃAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ. F §UÉÎ ¨Á®PÀ ¸ÁUÀgÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ªÀÄ®PÀªÀÄä UÀA. ¸ÀÄgÉñÀ ±À¼ÀV gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À:

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 24-9-09 gÀAzÀÄ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ T¯ÁèzÀ°è£À RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀÀ¼ÀzÀ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 5,130/-, ºÁUÉÆà 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA.±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ¸Á:§½ZÀPÀægÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ:20-08-2009jAzÀ ¢:25-08-2009gÀªÀgÉUÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢:25-09-09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §½ZÀPÀæ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ 20,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢: 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.