POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 December 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| eÁ¥sÀgÀ UÀAd avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀlÖqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀt WÀlPÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ C¸ÉA§®Ø ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ J¯ï.f 165 °ÃlgÀzÀ ¹AUÀ® qÉÆÃgÀ 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ªÉÆÃlgÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt
:-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ¹zÁææªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ dlÄÖgï ¸Á: §lUÉÃgÁ(PÉ) UÉÃl gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæÃ, FgÀªÀiÁä PÉÆ®PÀÄA¢, ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀªÀiÁä J®ègÀÆ UÀÄqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ/32-J-9589 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÃqÀA ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉJ/32-n-8362/8363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
:-

ZËPÀ oÁuÉ
:²æà gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¢AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸ÁB PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33-E-5746 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁPÉðl£À°è ¤°è¹zÀÄÝ, vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.