POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄUÀ oÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät PÁA§¼É ¸Á|| PÉPÀÌgÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 03-05-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8;00 £À£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ eÉÊ©üêÀÄ£ÀÄ ªÀi˯Á° zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀæªÀt vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ fqÀV ¸Á|| UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃoÁj ¨sÀªÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥Á¤ ¥ÀÆj w£ÀÄߪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¨sÀArAiÀĪÀ¤UÉ DqÀðgÀ ªÀiÁr ¤AvÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl CAzÁdÄ 50,000/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄVzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ 3 ¸À® §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¯ÁPÉÃl£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.