POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 July 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À: ¢£ÁAPÀ 30/07/2010gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ¸ÀÄ] ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀ½ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ D «ZÁj¹zÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬Ä JAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß §A¢¹ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485 gÀÆ. MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.