POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| gÁªÀiÁªÉÆúÀ¯Áè ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï PÉ.J.25 qÀ§Æè 4449 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀĺÀ䢨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ CfêÀÄ ¸Á|| DAzÉÆïÁ vÁ ||eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, ¢:04-05-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ½¤AzÀ 1] CfêÀÄ vÀAzÉ SÁzÀgÀ, 2] ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ SÁzÀgÀ, 3] £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀ, 4] eÉÊ£ÀÄ© UÀAqÀ SÁzÀgÀ, 5] SÁzÀgÀ 6] SáeÁ, 7] ZÁAzÀ, 8] ±À«ÄãÁ vÀAzÉ SÁzÁgÀ, 9] C¸ÁèA EªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ zÀĨÉÊ£À°ègÀĪÀ ¤ªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢jAzÀ ªÉƨÉʯï, PÁåªÀÄgÁ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀj¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ªÉÄÊ£ÀƢݣï vÀAzÉ £À©¸Á§ CvÁÛgÀ ¸Á|| GqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄĸÀÛ¥Á EvÀ£ÀÄ CA§jñÀ PÀÄqÀؽî EvÀ£À eÉÆvÉ JvÀÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV wgÀÄV gÁwæ 7 UÀAmÉ DzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £ÁUÀtÚ £ÀAd½î EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AzÁjAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ CA§jñÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Àà PÀÄqÀؽî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ JvÀÄÛ ©nÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JvÀÄÛ ªÉĬĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄwÛ J¼ÉzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ CA§jñÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀÄÄPÀÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀAZÁ¼ï ¸Á|| ¸À£ÀUÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ zÉëAzÀæ¥Àà EvÀ£ÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ 27 JA 655 zÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀ¢AzÀ ¸À£ÀUÀÄAzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±ï vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀªÁít ¸Á|| ªÀÄzÁ¥ÀÆgï vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ fÃ¥ï ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.