POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 November 2009

Gulbarga District Crime Details

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 15-11-2009 gÀAzÀÄ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è qÁ# ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄzÀÝ §¸ÀªÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀ ¥sÀ®PÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà QqÀUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÀUÀt JgÀa CªÀªÀiÁ¤¹zÁÝgÉ. CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æÃ.ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁA§¼É EªÀgÀÄ 07-30 ¦JAPÉÌ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ ¥sÀ®PÀzÀ°è qÁ# ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄzÀÝ §¸ÀªÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀ ¥sÀ®PÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà QqÀUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¸ÀUÀt JgÀa ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß «gÀÆ¥ÀUÉƽî¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 08-30 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. FUÀ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¹Üw ±ÁAvÀ «gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀ°è CjPÉ CzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 15/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀļÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ ¥À®è« ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃrUÉ gÁdÄ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ PÀ¥À£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÁrUÉ PÉýzÀPÉÌ 40/- gÀÆ. CAvÁ ºÉý £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢UÀA§gÀ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹzÀÄÝ CvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ RqÀaAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄzsÀå ºÀuÉUÉ JqÀ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ
"ºÉÆ¯É ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É E°è ¤AvÀgÉ ¤£Àß PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛãÉ" CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 365/09 PÀ®A PÀ®A. 324, 504, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 (1) (10) J¸ï¹.J¸ïn JPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 15/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 G: PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á: AiÀÄPÀÌAa vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÀqÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ PÀjêÀÄ ¸Á§ J£ÀÄߪÀ£ÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 14/11/2009 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÀjêÀÄ ¸Á§ EvÀ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrgÀĪÀ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ HjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 15/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀgÁzÀ (©) UÁæªÀÄ zÁn gÉÆÃrUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ J£ï.E.PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ d«ÄÃgÀ EvÀ£ÀÄ §¸À £ÀA§gÀ PÉJ-38-J¥sÀ-550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À §®PÀ¥Á½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ 3 JªÉÄäUÀ½UÉ ªÉÄÊUÉ , C®è°è QwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 364/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.