POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ¸Á|| DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ 1) mÉÊUÀgÀ «WÉßñÀégÀ 2) gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÁgÀw eÉÆvÉUÉ E£ÉÆߧâ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÁ¼À£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, PÁ¼À£ÀÆgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁr, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.