POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨ÉAQ C¥sÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- 

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ¨Á§Ä  vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| PÉÆãÁ »¥ÀàgÀUÁ vÁ:eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.75.80 gÀ°è ©üêÀiÁ£À¢¬ÄAzÀ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 5 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ºÀaÑzÀÄÝ, CzÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢vÀÄÛ. ¢||30-03-11 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 3-4 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥sÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄvÀß :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²æÃ¥ÀÆtð ¨sÉÆÃzsÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ.f.©. ¨ÁåAPÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¨ÁæöåAZÀ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:07-04-11 gÀAzÀÄ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ §¹gÀ CºÉêÀÄzÀ ¸ÀAvÁ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÁdĢݣÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ PÉ.f.©.¨ÁåAPÀ£À ªÉAn¯ÉlgÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®j ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è £ÀÄVÎ ¸ÁÖçAUÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, vÁdĢݣÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀfgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¹QÌ©¢gÀÄvÁÛ£É. ¨ÁåAPÀ£À°è ºÀt CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ §¹gÀ CºÉêÀÄ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÁdĢݣÀ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀĦàAzÁæAiÀÄ ¸Á|| ªÀÄAzɪÁ® gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðvÉUÉzÀÄ læAPÀ£À°èzÀÝ 1) 1 §AUÁgÀzÀ ¨sÉÆÃgÀªÀļÀ 1 vÉÆ° CAzÁdÄ 18,000/- gÀÆ. 2) 5000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 23000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.