POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 August 2013

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: 
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

¢£ÁAPÀ:  07/08/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æÃ.PÉ.JªÀiï ¸ÀwõÀ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, PÀAmÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä D¦üøÀ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁd£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §¢AiÀÄ°è eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ±À§Ý PÉý §gÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ, 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ gÀƪÀiï£ÀÄß eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ J¸ï.¦ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À gÀƪÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ MqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÁUÀ C°ègÀĪÀ ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀĺÁd£À, ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ §AqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¦.qÀ§Äè.r EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSÉAiÀÄ L.J¸ï ªÀĺÁUÁAªÀPÀgï ªÀÄÄRå EAd¤ÃAiÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀPÁÌV MqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ MqÉAiÀÄ®Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ EªÉà ºÉÃUÉ CAvÁ PÉüÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ DvÀ£ÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄ PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄzÀAvÉ JzÀÄgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ £ÀªÉÄäîègÀ ªÉÄÃ¯É eÉ.¹.© AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ºÁUÉà PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀtÂÚ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²ªÀPÁAvÀ ªÀĺÁd£À, 2)ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ §AqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ, 4) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀtÂÚ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ§½Ã¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0845 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼À gÀƪÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,00,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ. PÁgÀt ªÉÄð£ÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ J¸ï.¦ D¦üøÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ JgÀqÀÄ gÀƪÀÄUÀ¼À eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV eÉ.¹.© ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁ¤UÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ MqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.¹.© ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁ墠 Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.