POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 March 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÁ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁåPÉÃj ¸Á|| «oÀ® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,
£À£Àß vÀªÀÄä C«ÄÃvÀ PÀĪÀiÁgÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 J¯ï 3915 ªÉÄÃ¯É gÀlPÀ¯ïUÉ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ G¥À¼ÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ lA lA £ÀA. PÉJ 32 J 2187 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á || NA £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ²æêÀÄAvÀ¥Àà ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁqÀ®UÉÃj EvÀ£À J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦æeï , J.¹ ªÉÄPÁå¤PÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À «µÀAiÀÄzÀ°è QjQj ªÀiÁrzÀ®èzÉ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀA§¼À PÉýzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢:08-03-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ, C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî EªÀj§âgÀÆ ²æêÀÄAvÀ¥Àà£À ¥ÀUÁgÀ PÉÆr CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ AiÀiÁªÀ ¥ÀUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è. ²æêÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CA¢zÀÄÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî, ²æêÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ¥ÀUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É §jæ CAvÁ ¸ÀAUÀªÀÄ ¨ÁgïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃAiÀÄgï£ÀÄß ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ ¥ÀUÁgÀ PÉÆqÀ°¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß mÉç¯ïUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CzÉ ¨Ál°¬ÄAzÀ ²æêÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀgÉ¥Àà£ÉÆÃgÀ, ¸Á || PÀ®è»¥ÀàgÀUÁ, vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¢: 06-03-11 gÀAzÀÄ PÀ®è»¥ÀàgÀUÁ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀÄÝ CªÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÉ §AzÀ PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°zÀÄÝ C¥ÀjavÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA§j¤AzÀ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ F ¥sÉÆäUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ C±À§Ý GvÀÛgÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F £ÀA§j£À ªÀåQÛAiÉÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ®èªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà §AV ¸Á|| ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß°èzÀÝ 500/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ C°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸Á§tÚ zÉÆj D ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¨sÀgÀvÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA CAvÁ w½¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀªÁ£À ¸Á|| §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA PÉJ 32 J 313 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁUÀ ºÉÆgÀlÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯ÁqÀè¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃrUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 4 d£ÀgÀÄ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¯Áj ¤°è¹ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è ºÀwÛ £ÀªÀÄUÉ JQìqÉAl DVzÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ªÀįÉèò FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ªÀįÉèò FvÀ£À ¥ÁåAn£À eÉÆé£À°è PÉÊ ºÁQ 500/- gÀÆ ºÀt d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¸ÀzÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ® oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ UÀqÀV ¸Á|| PÉÆÃrè gÀªÀgÀÄ, ¸ÉÃj ¸ÀtÚvÁAqÁPÉÌ ºÀwÛ £À£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 22 «¹ÛÃtð 19 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ 18-11-10 gÀAzÀÄ 4 d£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á ¸Á|| ¸ÉÃj ¸ÀtÚvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ 8 ®PÀëgÀÆ UÉ RjâªÀiÁr §AiÀiÁ£Á 50000/-gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ, G½zÀ ºÀt AiÀÄÄUÁ¢UÉ PÉÆqÀĪÀ ªÁ¬ÄzÉ EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ AiÀÄÄUÁ¢UÉ PÉÆnÖ¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ £À£Àß ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉývÁÛ£É §A¢zÀÄÝ, E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ PÉÆnÖ¯Áè, EAzÀÄ £Á£ÀÄ & £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ ºÉÆ® £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1, ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀÆ¥Áè 2,nÃPÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ  3, vÉÃdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ 4, GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ 5, ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ nÃPÀÄ 6. ¸À£ÀPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀtÚ vÁAqÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® EzÉ. CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸À£ÀPÁ¨Á¬Ä ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà §Æ§t ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà EªÀgÀÄ Nr §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ