POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÁwæ ²æà C§Äݯï R¢ÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR zÁªÀÅzï gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ zÉéõÀ ¥ÀnÖPÉÆAqÀÄ f.r.J ¯ÉÃOlzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 1.¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ¸Á: ¸ÀAvÀgÁ¸ÀªÁr 2.¯Á® CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ ¸Á: ¸ÀAvÀgÁ¸ÀªÁr ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÛAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ¸Á|| JSÁ£Á ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 Dgï 4036 C||Q|| gÀÆ.28,632/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ GªÀÄätÚ PÉÆAqÀ, ¸Á||§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 37 eÉ 6546 C||Q|| gÀÆ.24,632/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀÄ®èuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨sÁ¸ÀV ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAlgï ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32-qÀÄè÷â-206 ¹Ã®égÀ §tÚzÀÄ C.QÃ. gÀÆ. 35,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ ²æà ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄ®¥Áà ºÉÆøÀªÀĤ ¸Á;§ÄzÀÝ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀÄ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlzÀ°ègÀĪÀ ªÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉ ºÀAZÀÄvÁgÉAzÀÄ w½zÀÄ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÉAzÀªÀiÁä½UÉ MAzÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÀRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÉÆÃA¢UÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄÄzÀÝ¥Áà @ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉÊAiÀiÁ¼ÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄrØPÁgÀ Nt ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉÆêÀÄä¯É §AzÀÄ C¯Éè PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀÝ 1 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ PÀ©âtzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.