POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀiÁºÀÄgÀPÀgÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀiÁºÀÄgÀPÀgÀ EªÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÉZï.¹. CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-12-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ qÀÆånUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. C®èzÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-10 jAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀÄ ºÁdgÀ DVgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆrj CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ :²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á|| PÀÄ¥À£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ±ÉÃjPÁgÀ vÀªÀÄä 14 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è F ªÀµÀð vÉÆÃUÀj, PÀqÀ¯É, ºÁUÀÆ eÉÆüÀ ©wÛzÀÄÝ F ¨É¼ÉUÀ¼À PÀ¼É vÀUÉAiÀÄ®Ä OµÀ¢ü ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÉƧâgÀ ºÁPÀ®Ä PÉf©.¨ÁåAPï ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl¢AzÀ ` 75,000/- ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CwAiÀiÁzÀ ªÀļɬÄAzÀ Cw ªÀȶ֬ÄAzÀ vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁUÀÆ PÀqÀ¯É ¨É¼É ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á±ÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wgÀ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ  Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.