POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 September 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:18/09/09gÀAzÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀA.±ÀgÀtAiÀiÁå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀgÀ ¸ÁBUÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ09/EªÁAiÀiï487£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄgÀĪÀ GqÀĦ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¤°è¹ wAr wAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°ègÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¢:20-09-09gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 21/09/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀ»ÃªÀÄ ¸Á:gÉʯÉéà UÉÃmï C¥ÀàgÀ ªÀÄrØ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¥Àw gÀ»ÃªÀÄ §AzÀªÀ£É «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA¼À ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.