POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ Ct«ÃgÀ¥Àà §¼Áî ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ ±ÀºÁ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß ®Æ£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 eÉ 1178 CAzÁdÄ ` 5000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄUÀðtÚ PÉÆîPÀÄA¢ ¸Á|| ºÀ®PÀlÖ vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß mÉÊgÀ ¥sÀAZÀgÀ eÉÆÃr¸ÀĪÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À SÁ° eÁUÀzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ J¯Áè d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ d£ÀjUÉ vÉÆÃj¸À¯ÁV DvÀ£À §UÉÎ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛUÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ ºÁUÀÄ ºÁ«£À avÀæ EzÀÄÝ JqÀUÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É NA CAvÀ ºÀZÉÑ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.