POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:12:06:2010 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ jAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®PÀ®è UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁAiÀÄAPÁ® eÉêÀVð PÀ®èºÀAUÀgÀV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:13:06:2010 gÀAzÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¢£ÁAPÀ:13:06:2010 gÀAzÀÄ 02:30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] 1 ªÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉèøÀ 2] 1 vÉÆ° ¯ÁPÉl 3] 6 ªÀiÁ¹ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ 4] 2 GAUÀÄgÀÄ CAzÁdÄ MlÄÖ 5 vÉÆ°AiÀĵÀÄÖ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000- gÀÆ ¨É½î GqÀzÁgÀ 4 vÉÆ° CQ, 1000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000 gÀÆ MlÄÖ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj 1,06,000 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±À¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 132:2010 PÀ®A 457 380 L¦¹ £ÉßzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:12:06:2010 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÄÝzÀjAzÀ jAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£É Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®PÀ®è UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁAiÀÄAPÁ® eÉêÀVð PÀ®èºÀAUÀgÀV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:13:06:2010 gÀAzÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¢£ÁAPÀ:13:06:2010 gÀAzÀÄ 02:30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1] 1 ªÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉèøÀ 2] 1 vÉÆ° ¯ÁPÉl 3] 6 ªÀiÁ¹ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ 4] 2 GAUÀÄgÀÄ CAzÁdÄ MlÄÖ 5 vÉÆ°AiÀĵÀÄÖ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000- gÀÆ ¨É½î GqÀzÁgÀ 4 vÉÆ° CQ, 1000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000 gÀÆ MlÄÖ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj 1,06,000 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÀA±À¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 132:2010 PÀ®A 457 380 L¦¹ £ÉßzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ N.¦ ¦.¹ 1089 C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹zÁæªÀÄ PÀgÀAn JA¨ÁvÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ.¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀgÀAn, ªÀAiÀÄ|| 26, eÁw|| UÉÆ®ègÀ, ¸Á|| UÉÆ®ègÀ Nt dUÀvï UÀÄ®§UÁð FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆ®ègÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀl¥Àà PÀgÀAn, 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà NgÀUÀAn, E§âgÀÄ ¸Á|| UÉÆ®ègÀ Nt dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ 30/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:145/2010 PÀ®A: 323, 324 ¸ÀA 34L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄAvÀ ¹.¦.¹ 660 §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAl¬ÄAzÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¹.¦.¹ 1289 ªÀĺɧƧ ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ, ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁIÄt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ CAUÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁr gËr- UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ¹¢ÝPÀ±ÁºÀ ¥sÀQÃgï, ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð, G|| ºÀmÉî PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/10 PÀ®A: 110(E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgï ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 13/06/10 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÁ¢ªÀĤ ¸Á|| C¼ÉÆî½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Éý §gɬĹzÀÄÝ CzÉ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĸÀ®ªÀÄä ºÁ¢ªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆqÀ vÀÄA§Ä CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzsÀÄ PÀ®Äè §rUÉ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj zÀÄSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ,.