POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 November 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆáà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀ£À±ÉnÖ ¸Á|| PÀgÀqÁå¼À vÁ| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ ºÁªÀ|| ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-25-«-2148 CQ: 30,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27, 28/11/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ,«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:    ¢:24-11-09 gÀAzÀÄ ²æÃZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð ¸Á:§¼À§nÖ vÁ: eÉêÀVðgÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀ ºÉÆmÉîzÀ ºÀwÛgÀ 1)FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,2)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,3)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ltPÉÃzÁgÀ,4)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtAvÁæAiÀÄ ltPÉÃzÁgÀ,5)dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀzÀß½î ¸Á:J®ègÀÆ §¼À§Nö UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.