POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 May 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ZÀÄuÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉÃzÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁªÀAvÀ ¦.¹-1613 avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ C®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ §/§ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÀgÀ¨ÉÆý FvÀ£ÀÄ ¯ÉʤUÉ ¤®èzÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ NlÄ ºÁPÀĪÀ¤zÀÝgÉ ¯ÉʤUÉ ¤°èj CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PɼÀzÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀÄUÀ£É ¥ÉưøÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ ªÉÆzÀ®Ä d£ÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤®ÄèUÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ Pɬĩ £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

PÉÆAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ºÉêÀiÁgÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ G: PÉ.F.© ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á: PÀÄAZÁªÀgÀA gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÀvÀåAiÀÄå n.¹ j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ¸Á: PÀÄAZÁªÀgÀA ¸ÀAUÀqÀ M§â PÀÄrPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà zÀ£ÀÆßgÀ ¸Á:J¸ï.© mÉA¥À¯ï gÉÆÃqï §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÄzÀð¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£À mÁåAPï PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ JªÀiïJ¸ï. mÁåAPï 2 ¸ÀASÉå., 2 l£ïzÀ ZÉÊ£ï¥ÀÄ°, «zsÀÄåvï «ÄÃlgï ºÁUÀÆ ¹.¦ ¨ÉèÃqïUÀ¼ÀÄ C.Q. 23000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè vÀÆgÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 02-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 jAzÀ 200 d£À ªÀÄ»¼Á PÁ«ÄðPÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛgÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwgÀĪÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, EzÀPÉÌ J¸À.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB f¯Áè ¸Àdð£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAqÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¹Üw QëÃt¸ÀÄvÁÛ EzÉ vÀÄvÀÄð ¹ÜwAiÀÄ°è E°èAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸ÀzÉ EzÀÝ°è CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀgÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ C¥ÁAiÀÄzÀ §UÉÎ zÀÈrüÃPÀj¹ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÉƸÀÌgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C°èzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ¤gÀvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀĪÀ ªÀgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ FqÉÃj¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉ CªÀgÀ ºÉtªÀ£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀlÄÖ »rzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÉÊzÀågÀ vÀAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁAvÁ CªÀgÀ£ÀÄß CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°èzÀÝ ªÀÄĵÀÌgÀ ¤gÀvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀاAzÀÄ vÀqÉMrØzÀgÀÄ. ¥Àj¹Üw »A¸Á gÀÆ¥ÀPÉÌ wgÀÄV gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ D ¥ÉlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ PÀ®à£É EzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÀvÀÛgÀÄ ¥ÀgÀªÁV®è £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀ¯É ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÉàgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ »A¸Á PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÁAvÁ gÀªÀgÀ fêÀ G½¸ÀĪÀzÀÄ ¥ÉưøÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÀÝjAzÀ FUÁUÀ¯É PÀ®A: 309 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj »A¸Á PÀÈvÀåzÀ°è ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 23 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 200 d£ÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ¸ÉÃj PÁAvÁ gÀªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ JA§ÄªÀzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.