POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ. ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: CªÀgÁzÀ(©) vÁ: f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÃgÀ PÀnAUÀ ¸À®Æ£À CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ zÁr ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è D ºÀt PÀÆr PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAzÀÄ vÉQÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ E°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀÄî wgÀÄVzÁUÀ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀnÖ ¸Á; AiÀiÁvÀ£ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð vÉUÉzÀÄ PÁ²£ÁxÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ EvÀ£À vÁ¨ÁPÉÌ PÉÆqÀĪÁUÀ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÄ ªÀÄUÀ£É CtÚ-vÀªÀÄäA¢jUÉ PÉüÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁjAiÀiÁ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§zÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉPÉÌ PÀ¹Û ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«zÁUÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ CqÉØ, DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÉñÀªÀÄÄR, DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄzsÁ @ ¦æAiÀÄ®vÁ, ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄÄzÁÝ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ:39, JA:1010 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀgÀªÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J£ïºÉZï 218 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn ©üêÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB L£Á¥ÀÆgÀ vÀ£Àß L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA. J¦:23, qÀ§Æè:3063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ J®èjUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 3£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DPÁ±À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ¸ÉÃqÀA, ºÁ|| ªÀ|| QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æêÀÄw «ÄãÁPÀëªÀÄä ¥Ánïï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ PÁ²£ÁxÀ £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ EvÀ£À vÁ¨ÁPÉÌ PÉÆqÀĪÁUÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ PÀjÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É ªÀiÁjAiÀiÁ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÀåZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ:39, JA:1010 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ PÀqÉUɺÉÆgÀmÁUÀ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J£ïºÉZï 218 gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn ©üêÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB L£Á¥ÀÆgÀ vÀ£Àß L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqÀì mÉA¥ÀÆ £ÀA. J¦:23, qÀ§Æè:3063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁjUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ CªÀgÁzÀ(©)¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÃgÀ PÀnAUÀ ¸À®Æ£À CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ PÀnAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ zÁr ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ. DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà «£ÁBPÁgÀt eÉUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.