POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà «£ÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¹A¦ ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀzÀ ºÉÊqÁæ°PÀ ¥ÀnÖ CAzÁdÄ ` 14,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ¥ÀÆwð ¸Émï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÉʧªÀé UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| eÉÃgÀlV gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä vÁ¬Ä ±ÀjÃ¥Á EªÀ¼ÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨Á§Ä ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ 30 PÉ 1308 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, £À£Àß vÁ¬ÄUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ eÉêÀVð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:-

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀjPÀ® ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄRzÉë ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀtV ¸Á: DºÉÃj gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÉA¥ÉÆà £ÀA, PÉJ-05-J¹-1299 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉêÀVð ºÀwÛgÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄzÀPÉÌ mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà, ªÀiÁ¼À¥Àà, gÁWÀªÉÃAzÀæ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, §ÆvÁ½, ®PÀÌ¥Àà, UÀƼÀ¥Àà, ºÁd¥Àà, ±ÀgÀtUËqÀ J®èjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä PÁPÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ²ªÀtV ¸Á|| DºÉÃj £À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.