POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CtUÀÄAf ¸Á|| gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄzÀå ¸Éë¹ £À±É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ mÉÊmÁ£À ªÁZï, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ eÉé£À°èzÀÝ ` 6000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ ` 7500/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.