POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á|| PÉjCA§®UÁ vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ EªÀgÀÄ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ £ÀgÉÆÃtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀj¹ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀĮ̥Àà ¨ÉüÉî ¸Á|| ªÀÄlQ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄ°AUÀ, ¹zÀÝgÁªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »gÀƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J32 J¯ï-1220 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è zÉÊ»PÀªÁV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.