POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw «¯Á¸ÀªÀÄw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄÆV ¸Á; §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ eÉ.n.n.¹ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ JA.f. gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CzÀgÀ°è 1/2 vÉƯÉAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ ` 11,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀtÆÚgÀPÀgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¥Á®PÀgÀÄ PÉÆqÀzÀÆgÀ ºÁªÀ|| avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ Væ¯ï ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÉÄÃgÁzÀ°èzÀÝ 1) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 20 UáæA, 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 10 UáæA, 3) §AUÁgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÉÊPÀlÄÖ 3 UÁæA, 4) ¨É½îAiÀÄ JgÀqÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, 5) MAzÀÄ vÉʪÁ£À ªÁZÀ, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 37,000/-, »ÃUÉ MlÄÖ ` 77,500/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.