POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-10-2009 gÀAzÀÄ 12-15 ¦JAPÉÌ ²æà CA§è¥Àà vÀA/ ²ªÀ¥Áà £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁå/ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á/ ¨ÁtwºÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉA£ÀzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ- 09-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄrØ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ PÀÄj ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁAiÀÄ¥Áà vÀA/ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃn eÁåw- PÀÄgÀ§gÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸Á/ J®ègÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉî ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸À®PɬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ vÀUÉzÀĺÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-10-2009 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ²æà gÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÉÄÃn ¸Á/ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉA£ÀzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ- 09-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄrØ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà, £ÁUÀ¥Àà J®ègÀÄ PÀÆr PÀÄj ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ CzÉ ªÀÄrØAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁªÀÅ ¨ÉgÉ PÀqÉ ºÉÆÃV PÀÄj ªÉÄÃAiÀĸÉÆÃt £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯Éà ¨ÉƸÀrªÀÄPÀ̼Áå £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ J®ègÀÄ PÀÄr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ vÀUÉzÀĺÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.