POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ. qÁ|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ Ct«ÃgÀ¥Àà ¸Á|| ¥Áèl £ÀA. 44 J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèl£À°è EnÖzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¥ËqÁ, PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPÀ §ÄnÖUÀ¼ÀÄ,UÀÄzÀÝ° ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 4000 gÀÆ. ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvÀÛ vÀAw vÀUÀÄ° ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw d«ÄïÁ©ü UÀAqÀ ¦üÃgÉÆÃd l¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¢B05-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ R°Ã® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀıÁPÀ¸Á§ l¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä l¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¨ÉArAUï ªÉÊgÀ ºÁQ «zÀÄåvÀÛ ºÀj¹zÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ¦üÃgÉÆÃd UÉÆvÁÛUÀzÉ «zÀÄåvÀÛ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÀĽ¢zÀÝjAzÀ «zÀÄåvÀÛ vÀUÀÄ° ¦ügÉÆÃd ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ UÉÆwÛzÀÄÝ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æÃ.¥sÉÊgÉÆÃd n nêÀÄ £ÀA:4 JªÀiï.¹.¹ nêÀÄ zÀQët ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/09/10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ vÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ «ÃPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ wgÀAzÁd mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ, ZÀªÀÄðPÀÄngÀ CAUÀrUÉ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð qÁ|| CdAiÀĹAUï gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 2 ¥ÉƸÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CAn¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÉƸÀÖgÀUÀ¼ÀÄ 1. qÁ|| CdAiÀĹAUï PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð 2. C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánî f¯Áè PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ CzsÀåPÀë UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà £ÀA¢ ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ gÉÆÃqÀ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À, MAzÀÄ vÁ½ ZÉÊ£À, £ÉÃPÉèøï, §¼É, ¥Ánè, ¯ÁQÃmï, jAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÛvÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ CAzÁdÄ 6,04,500/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.