POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 October 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀĺÁUÁAªÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:13/10/09, 14/10/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå 20 jAzÀ 25 ªÀµÀðzÉƼÀV£ÀªÀ£À£ÀÄß CAPÀ®V ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ PÀUÀΣÀªÀÄrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀ£ÀߪÀiÁä ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁgÀtPÁÌV vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ¸ÁB CAPÀ®V vÁB UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ:13-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀjÃ¥sÁ ¸ÀÄgÀAiÀiÁå UÀAqÀ ºÀ©Ã¨ï C§Ä§PÀgï ¸Á:ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® M¼ÀPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 2vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï C.Q.24,000/- 2) 1vÉÆ° §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄQ C.Q.12,000/-3) 1vÉÆ° ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q.12,000/-4) 1vÉÆ°AiÀÄ MlÄÖ 04 ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¨ÉgÀ½£À GAUÀÄgÀ C.Q. 12,000/-5) 5UÁæA£À ¨ÁPÀì vÀgÀºÀzÀ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ ¨Á° C.Q. 6,000/- 6)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 76,000/- gÀÆ.QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉzÀj¹ ¯Áj PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ; 14/10/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JªÀiïºÉZï 12 rn- 9488 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è 350 aî ¹ªÉÄÃAl£ÀÄß ¸ÉÃqÀA£À ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ ¥ÁåPïÖj¬ÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀlÖtÚ UÁæªÀÄzÀ DZÉAiÀÄ ©, f dªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ mÉÆÃAiÉÆmÉÆà PÁgÀ£À°è §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ £ÀªÀ£ÁxÀ¤UÉ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ 5000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉÆèÉÊ® d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀÄ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ C°èAiÉÄà PɼÀUÀqÉ £ÀÆQ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀAzÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ:

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 14-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ £ÁUÀgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà ©gÉzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ: 35 ªÀµÀð EvÀÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀàaÑ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§AUÁgÀ CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 14/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:10 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl£À°ègÀĪÀ ªÀĺÁ®Qëöä ¸ÀgÁ¥sÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä ºÉýzÁUÀ PÀðlgÀß°èzÀÝ £ËPÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ ¨ÁPïì£À°è EzÀÝ ºÀgÀ½£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹j CAvÁ £ËPÀgÀ£À UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÉüzÀÄÉ ¨ÁPïì£À°è EzÀÝ 18-20 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ 75 UÁæA C||Q|| 1,30,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ°èzÀÝ ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¹zÀ mÁåUÀ ¸É£ÁìgÀ ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¹zÁUÀ CAUÀrAiÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖzÁUÀ CªÀ¸ÀgÀªÁV CAUÀrAiÀÄ ªÉÄnÖ°èUÀ¼À£ÀÄß E½zÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.