POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

19 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 30 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwð PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ PÉƬĥÀwÛ ¸ÀgÀ 3 vÉÆ¯É »ÃUÉ MlÄÖ 63,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¹.¸ÀÄgÉñÀ ¸Á|| Dgï.n £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA. PÉJ 32 Dgï 595 , CAzÁdÄ 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl DzÀ±Àð ªÉÄrPÀ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀiÁPÉðl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-


 


 

ZËPÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà £ÀgÉÆÃuÁ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,£Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß §eÁd ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-32 J¸ï-276 CAzÁdÄ 27500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À®è« ºÉÆmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÄÖ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.