POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉ¥ÀÆdj ¸Á||PÀqɺÀ½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ FUÀ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢ÝzÀÄÝ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üÃgÀ°AUÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ wgÀÄ« JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ MqÀÄØ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃV LUÉÆüÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ PÀ°è£À°è MUÉ¢zÀÝjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ ,¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV JqÀ ªÀÄ®QUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð zÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-01-2010 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 27-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ C®èzÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ PÁA§¼É, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.