POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

10 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ªÀĪÀiÁä¤ ¸Á: ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ` 52,800-00 ªÀiË®åzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÀ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.