POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

29 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.CA§ªÀé UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà PÀįÉð ¸Á|| ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA:PÉJ 19 gÀhÄqï 6637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀæ»tÂUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ±É¼ÀV ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄzÀÄªÉ JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ. £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, CvÉÛ «oÁ¨Á¬Ä, «oÀ¯ï, £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀAdÄ, £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ, ¸ÀĤÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw, CA¨ÁgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ §£À±ÀAPÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ 32 «í 8167 »gÉÆ ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÁAzsÁgÉ ¸Á: »gÉÆý. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C¯Áè¥ÀÄgÀ (ºÉZï) ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 28 gÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ £À£Àß 2 UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 2 aïÁ eÉÆüÀ, 50 ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ, §ArUÁ°UÀ¼ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀÄr¸À®Ä ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 2 PÀtÂPÉAiÀÄ §t«ÄUÀ¼ÀÄ, 2 vÉÆUÀj ºÉÆnÖ£À §t«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ Q«Äävï 70-80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä JµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.