POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

21 November 2009

GULBARGA POLICE CRIME REPORTS

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ 20/11/09 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ ¸ÀPÀÄÌ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆgÁå ZÀªÁt FvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ eÁUÀ £À£ÀߢgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀUÉÊgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ²æà ºÀ¼ÉîÃ¥Áà vÀA/ ©üêÀÄ¥Áà ºÁ¢ªÀĤ eÁå/ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-35 ¸Á/ §ÆzÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-11-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ-33 EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/09 PÀ®A 448, 323, 376, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [11] J¸ïì¹/J¸ïìn AiÀiÁPÀÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ :01-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ¸Á«£À «ªÀgÀ ©ÃªÀÄuÁÚ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÀªÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÉå ¸ÉªÉ£ÉªÀiÁrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉƯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV ºÉƯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¨ÉAQAiÀÄÄ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄmÁÖUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄj vÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁ UÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 18/11/2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦. JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 19/11/09 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ªÉÄrPÀ¯ï D¦üøÀgï D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ºÀ¼Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ²æÃ.J¸ï.J¸D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPï ªÀÄoÀ ¹¤AiÀÄgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:15 UÀAmÉUÉ D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ PÀZÉÃjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 12 ¹A¥ÀgÀuÁ ¥ÀA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.10,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/09 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:20-11-2009gÀAzÀÄ gÁwæ 09-50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á¨ï ©ÃzÀgÀªÁ¯É ¸Á: ªÀÄĹèA¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:20-11-2009gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀAiÀiÁ ªÉÆúÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀ°ÃªÀiÁ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß CvÉÛUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ J°è ©nØâÝj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ ¥sÀjÃzÁ ¨ÉÃUÀA. ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À©Ã£Á ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣï EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁV £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀÄÝ EªÀwÛ PÉüÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛWÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.