POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾ|| ಮಕಣಾಪುರ ತಾ|| ಬಿಜಾಪುರ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ತಂಧೆ ಇಸಾಕ ಸಾಬ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವು ಪವಾರ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂqÀÄ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ನಂ ಎಮ್.ಎಚ್. 13 ಎ.ಎಮ್. 3263 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂ ಸೋನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಲಟೇಕನಿಕ ಕಾಲೇಜ ಜೇವರ್ಗಿ-ಸಿಂದಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂದಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಓಮಿನ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ 47- ಎಮ್ 7827 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬನಶೇಟ್ಟಿ ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂಧ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟರಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಮಿನಿ ªÁಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿ, ಶಿಲ್ಪ ಗಂಡ ಮೋನೆಶ್ವರರಾವ ಇವಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ZÀ®UÉÃj ¸Á|| ªÀiÁ±Á¼À vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 03-5-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄƪÀgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 984/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 61,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.