POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 August 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
sÀAPÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ¥ÀÄeÁjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt CªÀ¼À UÀAqÀ zsÀƼÀ¥Àà ¥ÀÄeÁjAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀÄä JA§ÄªÀª¼ÉÆA¢UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ zsÀƼÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä½UÉ ¸ÀªÉÃð £ÀA 676 gÀ°è 8 JPÀgÉ 34 UÀÄAmÉ ºÉÆ® PÉÆr¹zÀÄÝ zsÉÆüÀ¥Àà£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÉÆ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÁzÀ ) ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj 2) GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¥Àà ¥ÀÄeÁj 2£Éà ¥Ánð 1) ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀƼÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj 2) CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj 3) ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåtÚ ¥ÀÄeÁj ¸Á|| J®ègÀÆ ¨sÀAPÀ®UÁ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè J£ÀÄßvÁÛ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÁV UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÉÆà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʱÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ²æà VjñÀ gÉÆÃqÀPÀgï ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ 1£Éà ºÁUÉÆà 2 £Éà ¥Ánð d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ
.