POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

UÀAzsÀzÀ VqÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¼ÉøÁ§ ¸ÉÃPÀ¹AzÀV ¸Á: ¸ÉÆ£Àß EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÀÄAl wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸Àé®à ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÀÄ EgÀ°®è,CªÀgÀÄ UÀAzsÀzÀ VqÀ PÀr¢zÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CAfPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA.zÉêÉAzÀæ¥Àà §dAwæ E£ÀÆß M§â ¸Á: E§âgÀÆ zÉÆqÀظÀUÀgÀ vÁ; ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £É¯ÉÆÃV oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§¸Àì ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀUÉ rPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁ¤PÀ ¸ÁªÀÅ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ï £ÀA: PÉJ 32 J¥sï. 1518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À¢¹£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl E®èzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA £ÀA: PÉJ 33 - 5568 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ¹zÀÝQ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥sï ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ , £À£ÀUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀtÚUËqÀ ¥Ánî ¸Á; ¦. & n PÁélgïì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 03-11-09 gÀAzÀÄ «dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;©ÃzÀgÀ f:©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÉ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¢. 03-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸À®Ä mÉAl ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢ 11-12-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

QgÀÄPÀ¼À ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA. ¤AUÀtÚ CAiÉÄÃj ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® EªÀgÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ DAiÉÄÃj EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÉÛ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀªÁV ¤AzÀ¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, HgÀ°è J¯Áè »jAiÀÄgÀÄ ºÉý £ÁåAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ w½zÀgÀÄ, DzÀgÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ EªÀgÀÄ ¢;9-12-09 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.