POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :

²æà ¹zÀÝgÁdgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ ¥ÀgÀ¸ÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï 25 © 9816 £ÉÃzÀÝPÉÌ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀSÁ£À JA§ÄªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï CAvÀ PÉøÀ ªÀiÁrPÉÆAr gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:1/7/2009 F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Dmï ªÉÄÊzÁ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèèãÀgÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ w½zÀÄ §A¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ F ¯ÁjAiÀÄÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛ EgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 13,50,000/- (ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°è ¸Àd¤Ã ªÀiÁåaAUÀ ¸ÉAlgï ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 27,375/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÄAqÀ°PÀgÁªÀ gÀAUÀzÁ¼À ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ : ¢ 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀ zÉêÀt ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉêÀt ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æÃ.¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, CzsÀåPÀëgÀÄ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁð ¸Á|| 1. FgÀtÚ PÉƼÀÄîgÀ, 2. G¯Áè¸À ¨ÉÆÃzsÀ£À, 3. gÁºÀÄ® MAn, 4. ªÁ¸ÀÄ MAn, 5. C«ÄÃvÀ PÉƼÀÄîgÀ, 6. ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj@§ÄrØ, 7. UÀÄgÀ¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 8. CA§tÚ PÉƼÀÄîgÀ, 9. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 10. vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉƼÀÄîgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ wgÀAzÁd mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ zsÀédzÀ PÀA§ QwÛºÁQ CAzÁdÄ gÀÆ.2000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.